بشقاب ها

بشقاب مینایی

نام: بشقاب مینایی (اسب سوار)

کد: 27

تکنیک: نقاشی زیر لعاب (پخت سوم)

سایز جعبه:  سانتیمتر 35×34×7 

وزن: 1/600 گرم

 

بشقاب مینایی،کشف شده از کاشان. مربوط به قرن ششم و هفتم هجری.محل نگهداری موزه لوور پاریس.

بازسازی شده از جنس سفال است. پس از ساختِ بشقاب توسط چرخ سفالگری، بشقاب خشک شده را داخل کوره با درجه حرارت 850 درجه قرار میدهند.سپس برای رسیدن به سطح سفید مناسب برای نقاشی، آنرا یک لایه لعاب سفید داده و داخل کوره با درجه حرارت 950 درجه قرار میدهند. در مرحله آخر سطح بشقاب سفید شده را توسط اکسیدهای رنگی، رنگ کرده و آنرا با لعاب پوشانده مجدداً داخل کوره قرار داده و 1050 درجه حرارت میدهند. لازم به ذکر است که هر مرحله پخت بین 8 تا 12 ساعت زمان نیاز دارد.

D007بشقاب زرین

نام: بشقاب زرین

کد: 72

تکنیک: زرین فام

سایز جعبه: 35×34×7 سانتیمتر

وزن: 1/600 گرم

 

بشقاب سفالی سلجوقی ساخت کاشان. تزیین شده با نقاشی رولعابی به شیوه زرین فام. متعلق به سال 604 هجری. محل نگهداری آمریکا – گالری فریر- واشنگتن.

بازسازی شده از جنس سفال: ابتکار دیگری که در سده سوم هجری در نیشابور، ری، شوش، استخر، گرگان و کاشان بوسیله سفالگران به عمل آمد ساخت و تولید ظروف زرین فام بود. شاید هنرمندان مسلمان واقعاً در تکاپوی دستیابی به علم کیمیا بودند تا از مواد نازل و پستی چون خاک رس ظروفی تولید کنند که با ظروف زرین فام و سیمین دوران تاریخی ایران پهلو بزند. شیوه کار چنین بود که این نوع سفالها را از گل زردرنگی شکل داده و پس از خشک شدن بدنه، آنها را با پوسته و آستر غیرشفافی از لعاب پوشش میدادند و بعد در کوره می پختند، سپس طرح و نقش را با اکسیدمعدنی قلع به رنگ قرمز و قهوه ای و زرد بر بدنه سفال ترسیم میکردند و برای بار دوم آن را در کوره تحت شرایط اتمسفر دود (اکسید آهن) می پختند. بر اثر فعل و انفعالات اکسیدمعدنی و دود، ورقه نازکی از فلز روی سفالینه را به رنگ طلایی، قرمز مایل به قهوه ای روشن و ارغوانی می آراست و ظرف زرین فام جلوه میکرد.

D005

 

 


بشقاب دختران

نام: بشقاب دختران

کد: 58

تکنیک: زرین فام

سایز جعبه: cm7×34×35

وزن: 600/1 kh

 

جام سفالی سلجوقی ساخت کاشان. تزیین شده با نقاشی رولعابی به شیوه زرین فام. داخل این جام نقش چند دخترک زیبارو درحالیکه مشغول تماشای ماهیهای داخل برکه هستند، نقاشی شده است. محل نگهداری انگلیس – موزه اشمولین لندن.

بازسازی شده از جنس سفال: ابتکار دیگری که در سده سوم هجری در نیشابور، ری، شوش، استخر، گرگان و کاشان بوسیله سفالگران به عمل آمد ساخت و تولید ظروف زرین فام بود. شاید هنرمندان مسلمان واقعاً در تکاپوی دستیابی به علم کیمیا بودند تا از مواد نازل و پستی چون خاک رس ظروفی تولید کنند که با ظروف زرین فام و سیمین دوران تاریخی ایران پهلو بزند. شیوه کار چنین بود که این نوع سفالها را از گل زردرنگی شکل داده و پس از خشک شدن بدنه، آنها را با پوسته و آستر غیرشفافی از لعاب پوشش میدادند و بعد در کوره می پختند، سپس طرح و نقش را با اکسیدمعدنی قلع به رنگ قرمز و قهوه ای و زرد بر بدنه سفال ترسیم میکردند و برای بار دوم آن را در کوره تحت شرایط اتمسفر دود (اکسید آهن) می پختند. بر اثر فعل و انفعالات اکسیدمعدنی و دود، ورقه نازکی از فلز روی سفالینه را به رنگ طلایی، قرمز مایل به قهوه ای روشن و ارغوانی می آراست و ظرف زرین فام جلوه میکرد.


D008


 

بشقاب گل و نوشته

 

نام : بشقاب گل و نوشته

کد :73

تکنیک :زرین فام

سایز جعبه : 35*24*cm7

وزن :kg1/600

قیمت:

بشقاب سفالی سلجوقی ساخت کاشان ،تزیین شده با نقاشی با نقوش انسانی وگل ونوشته روی مینا روی لعابی به شیوه زرین فام متعلق به سال 604هجری .

بازشازی از جنس سفال : ابتکار دیگری که در سده سوم هجری در نیشابور،ری ،شوش ،استخر ،گرگان ،کاشان به وسیله سفالگران به عمل آمد ساخت وتولید ظروف زرین فام بود .شاید هنرمندان مسلمان واقعا در تکاپوی دستیابی به علم کیمیا بودند تا از مواد نازل و پستی چون خاک رس ظروفی تولید کنند که با ظروف زرین فام سیمین دوران تاریخی ایران پهلو بزند.شیوه کار چنین بود که این نوع سفال ها را از گل زرد رنگی شکل داده وپس از خشک شدن بدنه ،آن هارا با پوسته و آستر غیر شفافی از لعاب پوشش می دادند وبعد در کوره می پختند .سپس طرح ونقش را با اکسید معدنی قلع به رنگ قرمز وقهوه ای زرد بر بدنه سفال ترسیم می کردند وبرای بار دوم آن را در کوره تحت شرایط اتمسفر دود (اکسید آهن )می پختند. بر اثر فعل وانفعالات اکسید معدنی ودود ورقه نازکی از فلز رو ی سفالینه را به رنگ طلایی ،قرمز مایل به قهوه ای روشن وارغوانی می آراست وظرف ،زرین فام جلوه میکرد .


بشقاب شکارگاه

 

نام : بشقاب شکارگاه

کد : 65

تکنیک :نقاشی زیرلعاب (پخت سوم )

سایز جعبه : 37*39*cm9

وزن :kg1/900

قیمت:

بشقاب با منظره شکارگاه برگرفته از نقاشی دوره صفویه

بازسازی شده از جنس سفال :پس از ساخت بشقاب توسط چرخ سفالگری ،بشقاب خشک شده را داخل کوره با درجه حرارت 850درجه قرار می دهند . سپس برای رسیدن به سطح سفید مناسب برای نقاشی آنرا یک لایه لعاب سفید داده داخل کوره با درجه حرارت 950درجه قرار می دهند .در مرحله آخر سطح بشقاب سفید شده را توسط اکسیدهای رنگی،رنگ کرده وآنرا با لعاب پوشانده مجددا داخل کوره قرار داده و1050درجه حرارت می دهند . لازم به ذکر است که ر مرحله پخت بین 8تا12ساعت زمان نیاز دارد


بشقاب بیژن و منیژه

 

نام :بشقاب بیژن و منیژه

کد:63

تکنیک :نقاشی زیر لعاب

سایز جعبه:39/37*9 cm

وزن:1/900 kg

قیمت:

بشقاب سفالی با نقش بیژن و منیژه،تزیین شده با نقاشی به شیوه مینایی. محل نگهداری موزه متروپولیتن نیویورک . گالری فریر ساکلر واشنگتن

بازسازی شده از جنس از جنس سفال :پس از ساخت بشقاب توسط چرخ سفالگری ،بشقاب خشک شده را داخل کوره با درجه حرارت 850 درجه قرار می دهند. سپس برای رسیدن به سطح سفید مناسب برای نقاشی آنرا یک لایه لعاب سفید داده و داخل کوره با درجه 950 درجه قرار می دهند.

در مرحله آخر سطح بشقاب سفید شده را توسط اکسیدهای رنگی ، رنگ کرده و آنرا با لعاب پوشانده مجددا داخل کوره قرار داده و 1050 درجه حرارت می دهند. لازم به ذکر است که هر مرحله پخت بین 8تا12 ساعت زمان نیاز دارد


بشقاب دو انسان

 

نام :بشقاب دو انسان

کد: 64

تکنیک :نقاشی زیر لعاب

سایز جعبه:39*370*9 cm

وزن:kg1/900

قیمت:

بشقاب سفالی با نقش دو انسان،نقاشی رو لعاب سده ی سیزدهم /هفتم

بازسازی شده از جنس سفال: پس از ساخت بشقاب توسط چرخ سفالگری ،بشقاب خشک شده را داخل کوره با درجه حرارت 850 درجه قرار می دهند. سپس برای رسیدن به سطح سفید مناسب برای نقاشی آنرا یک لابه لعاب سفید داده و داخل کوره با درجه حرارت 950 درجه قرار می دهند.

در مرحله آخر سطح بشقاب سفید شده را توسط اکسیدهای رنگی،رنگ کرده . آنرا با لعاب پوشانده مجددا داخل کوره قرار داده و 1050 درجه حرارت می دهند. لازم به ذکر است که هر مرحله پخت بین 8تا 12 ساعت زمان نیاز دارد


بشقاب اسب

نام: بشقاب اسب

کد: 71

تکنیک: نقاشی زیر لعاب (پخت سوم)

سایز جعبه:cm 7×34×35

وزن:kg600/1

 

نقش اسب، سفال نیشابور. سده چهارم و پنجم هجری. دوره سامانیان. مجموعه خصوصی.

بازسازی شده از جنس سفال است. پس از ساختِ بشقاب توسط چرخ سفالگری، بشقاب خشک شده را داخل کوره با درجه حرارت 850 درجه قرار میدهند.سپس برای رسیدن به سطح سفید مناسب برای نقاشی، آنرا یک لایه لعاب سفید داده و داخل کوره با درجه حرارت 950 درجه قرار میدهند. در مرحله آخر سطح بشقاب سفید شده را توسط اکسیدهای رنگی، رنگ کرده و آنرا با لعاب پوشانده مجدداً داخل کوره قرار داده و 1050 درجه حرارت میدهند. لازم به ذکر است که هر مرحله پخت بین 8 تا 12 ساعت زمان نیاز دارد.


d0062